The dose of cyclophosphamide for treating paraquat-induced rat lung injury
Jae-Sung Choi, Sung-Shick Jou, Mee-Hye Oh, Young-Hee Kim, Min-Ju Park, Hyo-Wook Gil, Ho-Yeon Song, Sae-Yong Hong
Korean J Intern Med. 2013;28(4):420-427.   Published online 2013 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2013.28.4.420
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Protective Effects of Chymostatin on Paraquat-Induced Acute Lung Injury in Mice
Chen Yang, Hong-wei Song, Wei Liu, Xue-song Dong, Zhi Liu
Inflammation.2018; 41(1): 122.     CrossRef
Pirfenidone protects against paraquat-induced lung injury and fibrosis in mice by modulation of inflammation, oxidative stress, and gene expression
Fateme Pourgholamhossein, Rokhsana Rasooli, Mostafa Pournamdari, Leyla Pourgholi, Mitra Samareh-Fekri, Mahmoud Ghazi-Khansari, Maryam Iranpour, Hamid-Reza Poursalehi, Mahmoud-Reza Heidari, Ali Mandegary
Food and Chemical Toxicology.2018; 112: 39.     CrossRef
Transplantation of endothelial progenitor cells attenuated paraquat-induced acute lung injury via miR-141-3p-Notch-Nrf2 axis
Yan Jin, Wei Liu, Xiaowei Liu, Tao Ma, Chen Yang, Quan Cai, Zhi Liu
Cell & Bioscience.2018;[Epub]     CrossRef
Prolonged low-dose cyclophosphamide treatment after pulse therapy attenuates lung injury in rats with paraquat intoxication
Jie Gao, Shunyi Feng, Yong Li
The Korean Journal of Internal Medicine.2018; 33(6): 1137.     CrossRef
The protective effect of quercetin on cyclophosphamide-Induced lung toxicity in rats
Emin Şengül, Volkan Gelen, Semin Gedikli, Seçkin Özkanlar, Cihan Gür, Fikret Çelebi, Ali Çınar
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017; 92: 303.     CrossRef
Protective Effect of Astragaloside IV Against Paraquat-Induced Lung Injury in Mice by Suppressing Rho Signaling
Tong Chen, Ruoning Wang, Wenjiao Jiang, Huimin Wang, Ang Xu, Guo Lu, Yi Ren, Yangmei Xu, Yangyang Song, Shoulei Yong, Hui Ji, Zhanqiang Ma
Inflammation.2016; 39(1): 483.     CrossRef
Activating Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs): a New Sight for Chrysophanol to Treat Paraquat-Induced Lung Injury
Ang Li, Yuguang Liu, Lu Zhai, Liying Wang, Zhe Lin, Shumin Wang
Inflammation.2016; 39(2): 928.     CrossRef
Methylene blue attenuates acute liver injury induced by paraquat in rats
Jun-liang Chen, Li Dai, Peng Zhang, Wei Chen, Gao-shan Cai, Xiao-wei Qi, Ming-zhu Hu, Bin Du, Qing-feng Pang
International Immunopharmacology.2015; 28(1): 808.     CrossRef
Effects of lysine aspirin on lung AQP5 expression and lymphocyte apoptosis in paraquat-poisoned rats
Yongjie Yin, Jingxiao Zhang, Debiao Song
Toxin Reviews.2015; 34(2): 66.     CrossRef
Silymarin attenuates paraquat-induced lung injury via Nrf2-mediated pathwayin vivoandin vitro
Feng Zhao, Danyang Shi, Tiegang Li, Lizhuo Li, Min Zhao
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.2015; 42(9): 988.     CrossRef
Protective effect of Xuebijing injection on paraquat-induced pulmonary injury via down-regulating the expression of p38 MAPK in rats
Ming-wei Liu, Mei-xian Su, Wei Zhang, Yan-qiong Wang, Mei Chen, Li Wang, Chuan-yun Qian
BMC Complementary and Alternative Medicine.2014;[Epub]     CrossRef
Protective effects of intranasal curcumin on paraquot induced acute lung injury (ALI) in mice
Namitosh Tyagi, Asha Kumari, D. Dash, Rashmi Singh
Environmental Toxicology and Pharmacology.2014; 38(3): 913.     CrossRef
Cyclophosphamide dose: how much is needed to win the war against paraquat poisoning?
In O Sun, Kwang Young Lee
The Korean Journal of Internal Medicine.2013; 28(4): 410.     CrossRef