Clinicopathological features of colorectal polyps in 2002 and 2012
Yoon Jeong Nam, Kyeong Ok Kim, Chan Seo Park, Si Hyung Lee, Byung Ik Jang
Korean J Intern Med. 2019;34(1):65-71.   Published online 2017 Nov 8     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.063
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Traditional Chinese medicine (Xiaoai Jiedu Decoction) as an adjuvant treatment for prevention new colorectal adenomatous polyp occurrence in post-polypectomy
Qing Zhou, Yu-Gen Chen, Jun Xiao, Ting-ting Chen, Jian-rong Liu, Wan Zhou, Wei-zhong Li, Yan Wang, Bei-ping Zhang, Jiang lin, Fan-dong Meng, Biao Gong, Guo-ying Zheng, Shu-tang Han, Hai-bo Cheng
Medicine.2019; 98(31): e16680.     CrossRef
Prevalence and risk factors of colorectal cancer in Asia
Martin CS Wong, Hanyue Ding, Jingxuan Wang, Paul SF Chan, Junjie Huang
Intestinal Research.2019; 17(3): 317.     CrossRef